katravel
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 9-17, Subota 9-13 / Adresa poslovnice: Gundulićeva 3, Karlovac / Tel: + 385 47 495 495 / Fax: + 385 47 495 497 / Email: info@katravel.hr
Garantirani polasci

PUTNO OSIGURANJE - SUNCE OSIGURANJE

Neugodnosti, nezgode ili bolesti mogu Vam
pokvariti užitak putovanja. Takve je situacije teško
predvidjeti, ali njihove posljedice možemo ublažiti
ugovaranjem paketa putnog osiguranja!

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA VRIJEME PUTA I BORAVKA U INOZEMSTVU u suradnji s ALMEDA Assistance and Health Services uz 24 sata dežurni SOS telefon daje pokriće troškova nužnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode za:

* ambulantno liječenje,
* lijekove i sanitetski materijal, te medicinska pomagala, sve propisano od
  strane liječnika,
* röntgensku dijagnozu,
* radioterapiju, toplinsku terapiju, fototerapiju i slično propisano od strane
  liječnika,
* kliničko liječenje znanstveno priznatim metodama u bolnici u mjestu u kojem
  boravi osiguranik ili u najbližoj pogodnoj bolnici,
* troškove prijevoza od strane priznatih službi za hitne slučajeve u svrhu
  medicinskog prijema u najbližoj bolnici ili od strane najbližeg dostupnog
  liječnika,
* troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ako to bude medicinski nužno i
  propisano od strane liječnika,
* operacije, uključujući sve troškove koji se odnose na operacije, -
  stomatološki tretman u svrhu oslobađanja akutne zubobolje.

SUNCE će nadoknaditi i sljedeće dodatne troškove:
* troškove telefonskih poziva iz/u bolnicu u slučaju hospitalizacije,
* troškove propisanog prijevoza osiguranika i jedne osobe u pratnji (ako je to
  medicinski nužno) do stalnog prebivališta osiguranika, u slučaju kada nije
  moguće jamčiti odgovarajući liječnički tretman unutar razumne udaljenosti od
  mjesta na kojem se trenutno nalazi osiguranik i ako bi, kao posljedica toga,
  njegovo zdravlje bilo ugroženo,
* troškove repatrijacije.

Svi troškovi nadoknađuju se najviše do policom i Uvjetima ugovorenog iznosa osiguranja.

OSIGURANJE OD POSLJEDICA NEZGODE pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode.

OSIGURANJE PRTLJAGE pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage koja se nosi sa sobom i predane prtljage, i to za vrijeme puta u odlasku i povratku, kao i za vrijeme boravka u odredištu putovanja.

SUNCE će isplatiti i odštetu za nabavku nužnih stvari do najviše 250 EUR ako prtljaga predana na prijevoz ne stigne na odredište putovanja isti dan kada i osiguranik zbog zakašnjenja ili gubitka u prijevozu. Troškovi se priznaju
temeljem dostave originala računa za nabavu istih.

OSIGURANJE OTKAZA PUTOVANJA pomaže Vam ako ste zbog nepredvidivih okolnosti prisiljeni otkazati ugovoreno ili prekinuti već početo putovanje. SUNCE isplaćuje 90% iznosa koji je zadržala putničko-turistička tvrtka, umanjenog za cijenu eventualno iskorištenog dijela putovanja, a u skladu s uvjetima osiguranja.